Klassindelning

ANMÄLAN KAN SKE I NEDANSTÅENDE KLASSER

OBSERVERA:
Inför 3:e CAC ska hunden vara registrerad i SHK och ägaren vara medlem.
Hänvisning till Utställningsregler eller till Ert närmaste Kansli vid eventuella frågor.

VALPKLASS: för valpar i åldern 5-9 månader.

JUNIORKLASS: för raser i åldern 9-18 månader.

ÖPPEN KLASS: för raser över 18 månader.

ARBETSKLASS: Åldersindelning, se öppen klass, för hundar med godkända meriter enl SHKs utställningskommittés krav.

Kravnivåer: Nivå godkänd lägre klass när det gäller sök, spår, rapport, skydd och IPO 2 inom SBKs meritklass. Nivå Bronsspår inom SHK. Nivå tredje pris öppen klass när det gäller jaktprov avlagde inom SKK. Nivå godkänt vallprov när det gäller SVK. Nivå grytanlagprov och grytjaktprov godkända enl. Svenska Grythundklubben och SJRK. Nivå viltspår lägst 3:a. Nivå godkänd räddningshund. Nivå godkänd bevakningshund, hunden ska anmälas med SHK-stamboksnummer.

SENIORKLASS: för hundar över 7 år som ej anmälts i annan klass. Seniorhundar tävlar ej om Bäst i Rasen.

CHAMPIONKLASS: för hundar som i SHK erhållit titeln Svensk Utställningschampion, SCh eller Arbetschampion, ACh. OBS! endast på internationell utställning. Hunden ska anmälas med SHK-stamboksnummer.

SKANDINAVISK CHAMPIONKLASS: för hundar som förklarats för champion i SHK. Hunden ska anmälas med SHK-stamboksnummer.

HEDERSCHAMPIONKLASS: för hund som är Skandinavisk och Internationell Champion i SHK. OBS endast på internationell utställning.  Hunden ska anmälas med SHK-stamboksnummer.

UPPFÖDARKLASS: för grupp om minst 3 högst 5 hundar som dessutom skall vara föranmälda i annan klass på utställningen (dock ej valpshow). Ingen kostnad.

AVELSKLASS: är öppen för hundar som visar framstående nedärvningsförmåga. Samtliga i gruppen ingående hundar, av vilka minst två icke tidigare ingått i avelsgrupp, skall därjämte vara bedömda i annan klass (dock ej valpshow) vid ifrågavarande utställning.

Mom. a) Hundar. Hunden skall (dessutom) vara anmäld i annan klass (ev. utom tävlan) och bland de utställda hundarna kunna uppvisa 5 avkomlingar efter minst 2 tikar.

Mom. b) Tikar. Tiken skall (dessutom) vara anmäld i annan klass (ev. utom tävlan) och bland de utställda hundarna kunna uppvisa 5 avkomlingar ur 2 kullar, efter minst två tikar. Ingen kostnad.

Fr o m 2002 införes s k ”metallklasser”. Dessa klasser benämnes brons-, silver- och guldklass. I varje klass skall tre certifikat erövras av respektive valör (BC, SC, GC) och erhållas av minst två olika domare. Deltagande hund skall vara SCh (svensk champion i SHK) och börjar i bronsklass. Sedvanlig konkurrensbedömning gäller.

Fr o m 2003 införes s k ”ädelstensklasser”. Dessa klasser benämnes rubin, safir och diamantklass. I varje klass skall tre certifikat erövras av respektive valör (RC, SAC, DC) och erhållas av minst två olika domare. Deltagande hund skall vara SCh (svensk champion i SHK) och börjar i rubinklass. Sedvanlig konkurrensbedömning gäller.

Till Valpshow för valpar i åldern 4-6 månader, Juniorhandling för ungdomar i åldern 12-16 år, med hund lägst 9 månader, Barn med hund för barn under 12 år, med hund lägst 4 månader, göres anmälan på utställningsplatsen mellan kl 08.30-11.00.

OBSERVERA!

Den som anmält hund till utställning intygar på heder och samvete att:

  1. Hunden inte är folkilsken, blind eller döv.
  2. Inte är behäftad med smittsam sjukdom (valpsjuka, HCC, parvo-virus etc), hakmask, skabb eller annan ohyra.
  3. Den ej heller under de senaste fyra veckorna varit i kontakt med smittad hund eller under de senaste tre månaderna själv varit behäftad med smittsam sjukdom.
  4. Hunden ej opererats eller behandlats på annat sätt för att dölja exteriörfel.
  5. Hundens hårrem ej färgats eller behandlats på annat sätt för att förändra dess utseende eller kvalitet.
  6. Hunden ej behandlats med medel för att påverka dess prestationsförmåga eller temperament.
  7. Hanhund har normalt belägna och utvecklade testiklar.
  8. Hunden har giltigt vaccinationsintyg mot valpsjuka enligt följande: förstagångsvaccination får inte ha gjorts senare än 14 dagar före utställning. Omvaccinering kan göras intill dagen före utställning. Hund under 1 år – minst en gång vid en ålder av 10 veckor eller äldre. Hund över 1 år – minst en gång vid en ålder av 1 år eller äldre, men ej för mer än tre år sedan.

Vederbörande är medveten om att bära det fulla ansvaret för hunden under hela utställningen och att utställaren står under det ansvar som står att läsa i ”Lagen om tillsyn av hundar och katter”.

Utställaren är skyldig att ta del av och följa gällande utställningsregler i SHK.

Anmälaren ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta och är beredd att på utställningsexpeditionen signera anmälan gjord via internet.

Anmälan är bindande och föreskriven anmälningsavgift skall inbetalas senast sista anmälningsdag på postgiro 540 59-1.

Hund får endast ställas ut i klass som den skriftligen har anmälts i, någon efteranmälan på utställningsplatsen kan ej göras.

För ungdomsmedlem gäller icke rabatterad anmälningsavgift.

Utställare som anmäler 5 eller fler hundar får 50% rabatt på anmälningsavgiften fr o m hund nr 5. Hundarna skall ha samma ägare.

För hund med kuperad svans krävs veterinärintyg. Kupering pga av medfödd defekt svans accepteras ej.