Svenska Hundklubbens centrala utbildningsinstans är Utbildningskommittén.
Utbildningskommittén ansvarar för centrala utbildningar av instruktörer, funktionärer och i viss mån andra medlemmar. UBK initierar, anordnar, organiserar och utvärderar utbildningar i nära samarbete med andra kommittéer och lokalavdelningarna.

Här finns länkar till kursplaner och instruktörsutbildningar


Kursplan SHK rallylydnad 2015
Inbjudan centrala kurser 2014-2015
Kursplan Bas reviderad 2013.12.05
Kursplan Spårinstruktörer SHK 2012
Instruktörsutbildning i SHK 2013.12.06

Utbildningar som UBK ger:

  • Instruktörsutbildningar i SHKs samtliga grenar.
  • Fortbildning för utbildade instruktörer.
  • Utbildning av intresse för alla instruktörer ock funktionärer.
  • Utbildning av intresse för alla medlemmar.

Utbildningar som i huvudsak arrangeras av respektive kommitté:

  • Utbildning av tävlings- och provfunktionärer.
  • Fortbildning för utbildade tävlingsfunktionärer.

Utbildningssystemet i SHK – hur blir jag instruktör?

UBK plan
För detaljerad beskrivning, läs ”Instruktörsutbildning i SHK 2013.12.06” ovan.

Planering av utbildning – i lokalklubben och UBK

Den intresserade medlemmen uppmärksammas i lokalavdelningen. Varje lokalavdelning har en utbildningsansvarig man kan vända sig till vid eget initiativ. Praxis är att om man vill bli instruktör blir man tillfrågad att vara aspirant under minst en kurs. Man går då ”vid sidan av” en redan utbildad instruktör för att prova på instruktörsrollen. Detta görs utan förpliktelser från varken klubben eller aspiranten. Därefter kan båda parter ömsesidigt avgöra om detta är något de vill satsa på. Klubben satsar pengar då det är de som står för utbildningskostnaderna. Den blivande instruktören satsar tid, både på utbildningen och i de framtida kurser hon/han förväntas hålla ideellt för klubben. Om båda parter är positiva så är det slutligen lokalavdelningens styrelse som avgör vilka de skickar på utbildning.
Inför planeringen av nästa års centrala utbildningar gör UBK en inventering av utbildningsbehovet på lokalklubbarna. Detta utgör grunden i planeringsarbetet. UBK´s intention är att tillgodose behovet i största görligaste mån.

Strukturer runt centrala utbildningar

Grundutbildningar för nya instruktörer bör vara beskrivna i en kursplan, där syfte, förkunskaper, mål, utförande eller omfattning, kurslitteratur, examinationskrav och utfärdare eller ansvarig kommitté framgår tydligt. Inför en utbildning går en inbjudan ut med relevant information. Anmälan sker vanligtvis genom lokalklubben. Utbildningar som är öppna för medlemmar eller andra intresserade anges tydligt i inbjudan. Kallelse till utbildningen skickas ut via mail till deltagarna ungefär 2 veckor innan kursstart. I samband med kursavslut samlas en utvärdering in, som används i kvalitetsarbetet.

Utbildningskommittén brinner för utbildning!

Har du idéer eller vill du vara med i arbetet med centrala utbildningar – kontakta oss!
E-postadress ubk.ordf@svenskahundklubben.se