Policy för riksorganisationen Svenska Hundklubben

1. Svenska Hundklubben är en riksorganisation för folkbildning och utbildning inom det hundliga området samt en försvarare av den kulturhistoria som aveln av renrasiga hundar utgör. I avelsarbetet, i exteriörverksamheten, i lydnads- och dressyrarbetet samt i olika arbetsprov och mentaldiagnostik skall utgångspunkten alltid vara rasernas ursprungliga arbetsområden och egenskaper. Utöver detta skall Svenska Hundklubben inta en strikt attityd mot dålig behandling av hundar, oavsett om dessa är av ren ras eller ej. I Svenska Hundklubbens verksamheter skall särskild tyngd läggas på begreppet ”djurskydd”.
2. I Svenska Hundklubbens alla delar skall kvalitetsprogram, utvärderingsinstrument och andra hjälpmedel som kan främja kvalitetsarbetet användas.
3. Begreppet kvalitet skall definieras i återkommande möten inom organisationen som resulterar i planer, program och andra dokument som skall ligga till grund för strategiska överväganden i syfte att utveckla organisationen i det långa perspektivet.
4. Svenska Hundklubbens aktiviteter skall planeras och genomföras med utgångspunkt i dels de behov och förutsättningar såväl passiva som aktiva medlemmarna har och dels utifrån de krav samhället i stort ställer. Speciellt gäller att inga medlemmar eller icke-medlemmar får diskrimineras i Svenska Hundklubbens aktiviteter och verksamhet p g a handikapp.
5. I Svenska Hundklubben kan endast av Svenska Hundklubben erkända raser stambokföras, erhålla championat av olika slag samt ställas ut i av Svenska Hundklubben arrangerade utställningar. Alla hundar är dock välkomna i kursverksamheten samt i dressyr-, tävlings- och provverksamhet.
6. Svenska Hundklubben skall aktivt söka påverka den del av samhället som rör det hundliga området.
7. Verksamheten skall bedrivas utifrån idén om ideell professionalism. Detta innebär att arbetet i görligaste mån skall utföras på ideell basis och att organisationens resurser används effektivt för att tillgodose medlemmarnas behov. För att genomföra verksamheten på ett effektivt sätt skall ekonomisk planering och administrativa rutiner utformas och ständigt utvecklas. Dessa skall utformas så att Svenska Hundklubben inte försätter sig i ekonomisk eller annan beroendeställning till interna grupperingar eller externa finansiärer.
8. Domare, instruktörer och andra funktionärer utbildas i Svenska Hundklubbens regi för att säkerställa att de högt ställda kraven på ämnesmässig och pedagogisk kompetens uppnås.
9. Policydokument rörande utställnings-, dressyr-, kurs- samt avelsverksamheten skall utvärderas reguljärt och revideras i händelse ny kunskap eller andra omständigheter kommer i dagen.