SVENSKA HUNDKLUBBENS AVELS- OCH UPPFÖDARREGLER
Svenska Hundklubben, SHK, vill främja avel av friska och mentalt sunda hundar av ren ras.
Målsättningen vid avel och uppfödning inom SHK ska vara att avla fram mentalt och fysiskt sunda, exteriört fullgoda, rasrena hundar med bevarande av rasernas specifika arbetsegenskaper och övriga särdrag.

Huvudregler för hunduppfödning inom Svenska Hundklubben
För att få stambokföra valpar i SHK krävs:
1. att uppfödaren är myndig, icke tidigare straffad för djurplågeri och är medlem i SHK.
2. att avelsdjuren är stambokförda i SHK eller i av SHK erkänd organisation, såsom internationella samarbetspartners eller FCI.
3. att endast friska avelsdjur utan kända genetiska defekter och med god och rastypisk mentalitet används. Kända genetiska defekter får heller inte finnas hos de tilltänkta avelsdjurens föräldrar. För bekämpningsprogram, kontakta resp. rasklubb.
Veterinärintyg om god allmän hälsostatus hos avelsdjuren ska finnas.
4. att närbesläktade djur inte används i aveln. Närmaste tillåtna släktskap är kusiner – då kan den beräknade inavelsgraden öka med maximalt 6,25% per generation och negativa effekter kan hållas under kontroll genom avelsurval. Det bör dock eftersträvas att en och samma hund bara förekommer en gång i stamtavlan (dvs den stambok som medföljer valpen).
5. att endast använda avelsdjur som kan fortplanta sig på naturlig väg. Insemination är tillåten på tikar tillhörande raser utan etablerade förlossningsproblem.
6. att avelsdjuren ska vara bedömda med 1:a pris i öppen klass på nationell eller internationell utställning. Uppfödning av border collie får endast ske med vallningsmeriterade föräldradjur – enligt överenskommelse med Svenska Vallhundsklubben.
7. att tik ej må paras tidigare än vid två års ålder. Tikens ålder vid första kullen får ej överstiga 5 år. Högsta rekommenderade valpningsålder är 7 år för flertalet raser med variation beroende på rastillhörighet.
Om tiken är 7 år ska veterinärintyg, som visar att tiken är i god fysisk och psykisk kondition, vara utfärdat inför parning. Tiken ska ha vilat från valpkull i minst ett år.
8. att tik får ha maximalt 1 kull per år och totalt 3-4 kullar under sin livstid.
9. att godkänt testikelintyg medsändes i samband med stambokföring av en hanhunds första kull. En hanhund ska inte bli far till mer än 5% av valparna inom en ras, i sin generation.
10. att valpar ej levereras före 8 veckors ålder.
11. att uppfödaren följer statliga och kommunala myndigheters lagar och bestämmelser rörande hundavel och hundhållning.
12. att varje uppfödare ska var väl förtrogen med sin eller sina rasers standard samt inneha goda kynologiska kunskaper.

Särskilda regler för kennlar.
Som kennelrörelse räknas uppfödning av mer än tre kullar under en treårsperiod.
Huvudreglerna för Svenska Hundklubbens hunduppfödning ska efterlevas.
Kennelinspektör och berörd kommunal myndighet ska godkänna rörelsen. Uppfödare och kennelägare får ej förvägra kennelinspektör och berörd kommuns representant tillträde eller försvåra dennes arbete.
Högsta tillåtna antalet raser är tre, oberoende i vilken organisation valpar stambokföres. Dispens för ytterligare raser kan erhållas efter särskild prövning hos Utställnings-/Avelskommittén, UK/AK.
Högsta tillåtna antal fodervärdar är 3, oberoende av hundras. Fodervärdsavtal ska ingås efter särskilda regler. För fodervärdsavtal kontaktas UK/AK.
Kennelägaren ska förevisa skriftlig dokumentation – enligt formulär utfärdat av UK/AK att denne är väl bekant med avelsdjurens skrivna rasstandards och det allmänna hälsotillståndet inom rasen inkl. ev. bekämpningsprogram.
Kontrolluppgifter ska föras på varje avelshund. Dessa ska vid anmodan förevisas kennelinspektör eller av kommunen utsedd representant. Kontrolluppgifterna, enligt UK/AK-formulär, ska innehålla för tik:
Kopia på stamtavla med namn, stamboksnummer, id-nummer/chip-nummer
Datum för parningar och varje kulls födelse
Namn på använd täckhund, stamboksnummer och kopia på dennes stamtavla
Angivande av totala antalet födda valpar i varje kull
Datum för vaccination av valparna och därvid använt preparat
Datum för avmaskning och därvid använt preparat
Datum för veterinärbesiktning av valparna och kopior av besiktningsintygen
Valparnas stamboksnummer, id-nummer/chip-nummer.
Kontrolluppgifter på hanhund ska innehålla:
Kopia på stamtavla med namn, stamboksnummer, id-nummer/chip-nummer
Datum för parningar och för kullars födelse
Namn på parade tikar, deras stamboksnummer och kopior på deras stamtavlor
Angivande av totala antalet födda valpar i varje kull.

Ansökan om kennelnamn
Ansökan ska göras innan tredje kullen ska stambokföras i SHK. Kennelrörelsen ska då vara godkänd av SHK:s kennelinspektör och berörd kommunal myndighet och i övrigt ha följt angivna regler för hunduppfödning med sunda och rastypiska individer.
Endast ett kennelnamn får tecknas och innehas av en person. Efter särskild prövning kan ytterligare person ingå i kennelrörelsen, eller kennelnamnet överlåtas.
Ansökan insändes till SHK:s UK/AK. Det ansökta och av UK/AK godkända kennelnamnet publiceras i Våra Hundar och inkommer ingen anmärkning inom 30 dagar efter tidningens publicerande, kan kennelägaren använda namnet och även påföra detta på tidigare kullar.
För kennelregistrering tas en särskild avgift ut som bestämmes av SHK:s AK/UK.
Framkommer uppgifter att kenneln i sin verksamhet inte har följt SHK:s uppfödar- och kennelregler kan kennelnamnsinnehavaren fråntas rätten att nyttja namnet och ev. uteslutas ur SHK. Detta meddelas SHK:s samarbetspartners och även Svenska Kennelklubben.

Villkor vid försäljning av valpar
Vid leveranstillfället ska köparen erhålla stambok – eller skriftlig försäkran att hunden är anmäld till stambokföring, veterinärintyg ej äldre än 7 dagar visande valpens hälsotillstånd samt ett köpekontrakt. För att köpekontraktet ska var juridiskt bindande ska både säljare och köpare skriva under detta.
Valpen ska vara avmaskad, vaccinerad och id-märkt.
Säljaren får inte överlåta hund som veterligen är behäftad med sjukdom. Vid exteriöra defekter fär hund överlåtas med dokumentation vari defekten anges.
Valpar får ej levereras före 8 veckors ålder.
Uppfödaren ska informera valpköparen om SHK:s organisation samt upplysa om klubbens olika verksamheter.
Uppfödaren ska ge valpköparen noggrann rasinformation och skötselråd.
Kennelägare eller uppfödare som ej åtlyder SHK:s bestämmelser och missbrukar klubbens förtroende, t ex genom försäljning av undermåliga valpar till allmänheten eller genom försäljning till hundhandlare, till djurförsök eller till annan för hunden olämplig miljö där det klart kan misstänkas att den blir utsatt för lidande, riskerar att styrkas ur kennelregistret och förlora sitt medlemskap i SHK.
Detsamma gäller om uppfödaren visat oaktsamhet genom att som avelsdjur använda undermåliga hundar som veterligen är behäftade med ärftliga defekter.
Person som ertappas som bulvan till ovanstående riskerar att uteslutas ur föreningen.
Förutom medlemsavgift som är knuten till person, betalas en stambokföringsavgift per valp. Storleken på denna fastställes av SHK:s UK/AK. Som valp räknas hund upp till 4 månaders
ålder, därefter erlägges avgift för vuxen hund.
Av stambokföringsavgiften går del till en fond ur vilken valpköpare kan få ersättning om inköpt i SHK stambokförd valp, visar sig ha en defekt som köparen varit omedveten om vid köpet, under förutsättning att fondens förtroendemän finner klagomålen berättigade och uppgörelse med uppfödaren ej varit möjlig.
Ärende av denna art hänvisas till SHK:s UK/AK.
SHK:s UK/AK 2011-02-14